Etický kodex

Objevte LUKROM

Etický kodex

ZÁKLADNÍ ZÁSADY FIREMNÍ KULTURY


Etický kodex společnosti je prohlášením zásad a hodnot, na nichž společnost staví a který má za cíl vytvářet a chránit. Zemědělská společnost LUKROM, spol. s r.o. si je vědoma svého významu pro životní prostředí, společenství a celkové zdraví společnosti.. Tento etický kodex je platný v plném rozsahu pro členy orgánů společností, všechny zaměstnance společností holdingu LUKROM v pracovně-právním poměru, agenturní zaměstnance a osoby oprávněné činit jakákoliv jednání jménem obchodních společností (dále jen „zaměstnanec“).

Jednou z částí Etického kodexu je pojem integrita, která se obecně chápe jako úroveň etiky a důvěryhodnosti společnosti. Charakterizuje úroveň vztahu společnosti ke všem jejím obchodním partnerům, spolupracovníkům, akcionářům a veřejnosti, která dále formuje vystupování, jednání a chování jejich zaměstnanců v každodenní práci.

 

 • Chování v souladu s právními a interními předpisy a etickými pravidly

Dodržovat právní předpisy patří k hlavním zásadám holdingu LUKROM. Všichni zaměstnanci jsou povinni jednat v souladu s právem a dbát, aby nedocházelo k jeho porušování.

Zaměstnanci dodržují nejen právní předpisy, ale také interní předpisy holdingu LUKROM a příslušných společností (pracovní povinnosti zaměstnanců, požární ochrana, bezpečnost práce, nakládání s chemickými látkami, prevence závažných havárií, opatření při zacházení s výpočetní technikou a daty, hlášení mimořádných událostí a další interní předpisy).

Patří sem také dodržování pravidel etického chování (Etického kodexu) a praxi uplatňovanou u zaměstnavatele i v rámci holdingu LUKROM. Všichni zaměstnanci musí vzít v úvahu i disciplinární a jiné důsledky, které by vznikly porušením povinností, zákona apod.

 

 • Veřejný obraz holdingu LUKROM a odpovědnost za něj

Zaměstnanec by měl přispívat k prosperitě společnosti, dodržovat základní etické hodnoty společnosti, morálky a důstojnosti, zachovávat loajalitu jak společnosti, tak vedení, které ji reprezentuje. Zaměstnanec by se měl podílet na vytváření příjemného pracovního prostředí a soudržného kolektivu schopného kvalitní týmové práce. Ctít tradiční morální hodnoty – respekt, úcta, ohleduplnost, pokora, důvěryhodnost, odpovědnost, profesionalita, pozitivní myšlení, integrita. 

Každý zaměstnanec a jiné osoby pracující v právním vztahu ke společnostem koncernu musí respektovat, že pro krizovou komunikaci nebo k vyjádřením pro média, případně v rámci sociálních sítí jsou určeny osoby - pověření zaměstnanci, tak, aby nedocházelo ke zkreslení poskytovaných informací a nebyl narušován oprávněný zájem nejen celého holdingu LUKROM, ale i jeho dceřiných společností.

Zaměstnanec by se měl zdržet všech projevů (i soukromých) poškozujících oprávněný zájem společnosti. Majetek a služby ve vlastnictví společnosti LUKROM slouží výhradně na podporu plnění našich pracovních povinností a ve prospěch naší společnosti. Opatrujeme a chráníme veškerý firemní majetek a vybavení. Jednáme v nejlepším zájmu firmy a nevyužíváme majetek, informace ani vlastní pozice v holdingu k osobnímu obohacení.

Zaměstnanec musí být opatrný při používání sociálních sítí a komunikačních prostředků i v soukromých aktivitách a zabránit předání důvěrných informací, jako i informací, které by mohly být chápany jako urážlivé, poškozující, ponižující, resp. pomluva vůči jednotlivcům nebo společnosti. Musí také dbát na předpisy v oblasti ochrany osobních údajů při zveřejňování příspěvků.

Cílem holdingu LUKROM je zamezit neadekvátnímu chování, které by mohlo společnosti koncernu nebo holdingu jako celek poškodit na veřejnosti, ve vztahu k veřejným institucím a obchodním partnerům.

 

 • Vzájemný respekt, poctivost a integrita

Společnosti holdingu LUKROM zajišťují rovné a nediskriminační podmínky pro zaměstnance bez rozdílu věku, rasy, národnosti, náboženství, pohlaví nebo hendikepu.

Dále netolerují násilí, výhrůžky, urážky, zastrašování, sexuální obtěžování, jakékoliv útoky a agresivní chování, chování vytvářející nepřátelskou atmosféru či jiné nevhodné chování na pracovišti

Respektují lidskou důstojnost, soukromí a osobní práva každého jednotlivce a prosazují týmovou spolupráci s ochotou sdílet informace a poznatky.

Společnost podporuje zásadu rovných příležitostí a klade důraz na osobní růst zaměstnanců.

Společnosti holdingu LUKROM poskytují spolehlivé informace a netolerují předkládání nepravdivých, či zkreslených informací, informací vytržených z kontextu, zatajení podstatných skutečností nebo jiné nepoctivé jednání a manipulace.

 

 • Vedení, odpovědnost a kontrola vedoucích zaměstnanců

Kultura etického chování začíná u vrcholového vedení společnosti. Všichni členové orgánů, manažeři a vedoucí pracovníci jdou příkladem a vytvářejí prostředí a kulturu v rámci společnosti, mají důkladnou znalost pravidel a zajišťují jejich implementaci a dodržování v praxi. Chování vedení společnosti je eticky příkladné, poctivé, přímé a odpovědné, jak vůči zaměstnancům, tak vůči partnerům, dodavatelům a veřejnosti.

Vedoucí zaměstnanec zodpovídá za svěřené zaměstnance ve smyslu organizačních a pracovněprávních předpisů a dbá na jejich vzdělávání.

Odpovědnost vedoucích pracovníků nezbavuje zaměstnance jejich vlastní odpovědnosti při plnění pracovních povinností. Vedoucí pracovník vytváří pozitivní atmosféru, zvládá krizové situace, inspiruje tým, jde příkladem, motivuje své podřízené. 

 

ZÁSADY VE VZTAHU K OBCHODNÍM PARTNERŮM A TŘETÍM SUBJEKTŮM

Budujeme s partnery dlouhodobé vztahy založené na vzájemné důvěře a partnerství, jednáme profesionálně.

Hledáme postupy, metody a způsoby, jak co nejlépe, v nejvyšší kvalitě a dohodnutém termínu vyhovět požadavkům našich partnerů.

Chráníme soukromí našich partnerů a zákazníků, s jejich osobními údaji nakládáme v souladu se zákonem.

 

OSTATNÍ ZÁSADY

 

 1. 1.    Odpovědnost vůči životnímu Prostředí
 • Zavazujeme se k udržitelným zemědělským praktikám, které minimalizují negativní dopady na půdu, vodu a vzduch.

 

 • Chráníme a podporujeme biodiverzitu, minimalizujeme používání chemických hnojiv a pesticidů a preferujeme organické metody.

 

 • Priorita společnosti je šetrný přístup k přírodě a ochrana a zlepšování životního prostředí

 

2. Etický postoj ke zvířatům

 • Důstojnost Zvířat: Zajímáme se o pohodu zvířat a zavazujeme se k jejich humánnímu zacházení v souladu s příslušnými normami a zákony.

 

 • Opatření pro Dobré Chování: Přijímáme opatření k zajištění dostatečných životních podmínek a přístupu k potravě, vodě a odpočinku pro zvířata na našich farmách.

 

4. Transparentnost a Integrita

 • Transparentnost: Poskytujeme otevřené informace o našich zemědělských praktikách a aktivitách, aby bylo možné zajistit důvěru našich zákazníků a společenství.

 

 • Integrita: Chováme se s integritou a odpovědností v každodenních operacích a obchodních rozhodnutích.

 

5. Neustálé Zlepšování

 • Inovace a Vzdělávání: Podporujeme inovace ve prospěch udržitelnosti a průběžně se vzděláváme o nových metodách a technologiích v oblasti zemědělství.

 

 • Monitoring a Hodnocení: Pravidelně monitorujeme a hodnotíme dopady našich činností na životní prostředí, zvířata a společnost, a přijímáme opatření k neustálému zlepšování.

  

,,Vize spojuje lidi v rámci organizace. Propojuje to, co lidí dělají a co je pro ně důležité, s tím, čeho chce dosáhnout organizace. Každý ve firmě musí vizi znát a také ji cítit, že je součástí, má-li dojít naplnění“ (lan McDermott)

 

 

nahoru