en f

Agroječmínek s.r.o.

Agroječmínek s.r.o.

Společnost Agroječmínek s.r.o. vznikla v roce 1993. Od svého vzniku se výrazně orientuje na chov skotu holštýnského plemene. Do skupiny LUKROM byla společnost začleněna v roce 2002.

 

P u b l i c i t a   p r o j e k t u   O P  P I K 

Název projektu: Výměna chladícího zařízení na mléko, Agroječmínek

Projekt „Výměna chladícího zařízení na mléko, „Agroječmínek“ je spolufinancován Evropskou unií. Projektem dojde ke snížení energetické náročnosti v podniku žadatele prostřednictvím modernizace systému chlazení mléka. Stávající technologie bude nahrazena novým chladícím tankem a kondenzačními jednotkami. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší. 

Rostlinná výroba

Agroječmínek s.r.o. hospodaří na celkové výměře 1 560 ha zemědělské půdy, z čehož 1 400 ha představuje půda orná. Pěstovány jsou obiloviny a pícniny. Vyprodukované pícniny jsou minimálně 3x ročně sklízeny a konzervovány na senáž. Kukuřice je pěstována za účelem silážování jako krmivo pro skot.

Živočišná výroba

Nosným programem společnosti je produkce mléka. Ve velkokapacitní stáji, jedné z největších v České republice, jsou chovány dojnice v celkovém počtu 1100 kusů. Telata jsou odchovávány ve venkovních boudách. Jalovice jsou odchovávány ve stájích v Bánově v areálu farmy společnosti ZEAS Bánov, a.s.

Kontakt

Agroječmínek s.r.o.
Jednatel: 

Zdeněk Červenka ml.
z.cervenka@lukrom.cz 

nahoru