LUKROM plus s.r.o.

Objevte LUKROM

LUKROM plus s.r.o.

Společnost LUKROM plus s.r.o. byla založena v roce 1997. Vznikem této společnosti byly položeny základy skupiny LUKROM.

Od svého vzniku hospodaří na vlastních a pronajatých pozemcích se zaměřením na rostlinnou výrobu, později i živočišnou. Jejím prostřednictvím jsou v rámci rostlinné výroby zaváděny do praxe nové technologie a technologické postupy, které jsou v reálných podmínkách ověřovány a jejichž výsledky jsou poskytovány široké zemědělské veřejnosti.

Rostlinná výroba

LUKROM plus s.r.o. hospodaří na výměře bezmála 7 000 ha zemědělské půdy na střediscích Jarohněvice, Halenkovice a Spytihněv, Tlumačov na Moravě, Hustopeče nad Bečvou, Boršice, Staré Město, Buchlovice, Dolní Bojanovice a Mistřín.

Převážná část orné půdy je osévána tržními plodinami. Pěstovány jsou především pšenice ozimá, ječmen ozimý a jarní - sladovnický, oves, kukuřice na zrno, řepka ozimá, hrách.

V sadech Buchlovice se pěstují jabloně (34 ha) a višně (19 ha), hrušně (1 ha), meruňky (3 ha). Třešně, broskve, švestky (dohromady cca 1,5 ha).

Živočišná výroba

Živočišná výroba se zabývá chovem prasat, které podnik LUKROM plus provozuje na vlastních farmách:                                          

  • Bábolná - reprodukce                                              
  • Starý Dvůr - výkrm
  • Dolní Tošanovice - výkrm

Ochrana oznamovatelů

Vnitřní oznamovací systém společnosti LUKROM plus s.r.o.

V souladu se Zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, který nabyl účinnosti dne 01.08.2023, zavedla společnost LUKROM plus s.r.o. vnitřní oznamovací systém (dále jen VOS) k podávání, vyřizování a prošetřování oznámení, na které se citovaný zákon vztahuje.

Od 1. 8. 2023 je možné podávat oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, které má znaky trestného činu, má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, porušuje zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“) nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vyjmenovaných v § 2 odst. 1 výše uvedeného zákona.

Současně se zavedením VOS byla určena tzv. Příslušná osoba, odpovědná za příjem, posuzování a prošetřování přijatých oznámení a za komunikaci s oznamovatelem. 

Příslušnou osobou ve společnosti LUKROM plus s.r.o. je určen JUDr. Tomáš Pavlíček.

Příslušná osoba přijímá oznámení písemně nebo ústně, a to telefonicky nebo prostřednictvím systému hlasových zpráv. Na žádost oznamovatele přijme příslušná osoba oznámení osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. Nelze-li lhůtu dodržet z důvodů na straně oznamovatele, poznamená příslušná osoba tuto skutečnost do spisu.

  • telefonicky na telefonním čísle: +420 724 736 227;
  •  e-mailem na e-mailové adrese: tomas.pavlicek@lukrom.cz;
  •  písemně na adrese: JUDr. Tomáš Pavlíček, LUKROM, spol. s r.o., Lípa 81, PSČ  763 11;
  •  ústně do protokolu na adrese: LUKROM, spol. s r.o., Lípa 81, PSČ  763 11.

 

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti ČR

V případě, že se daného oznamovatele netýká VOS společnosti nebo se oprávněný oznamovatel rozhodne své oznámení řešit mimo VOS společnosti, lze oznámení podat prostřednictvím centrálního oznamovacího systému spravovaného Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Odkaz:   https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

 

>>> ÚPLNÉ ZNĚNÍ DOKUMENTU

Kontakty

LUKROM plus s.r.o.
Ředitel podniku:

Lubomír Zdráhal
Mob..: +420 724 066 945
lubomir.zdrahal@lukrom.cz

PŘEHLED VŠECH KONTAKTŮ podniku LUKROM plus s.r.o.

nahoru