RACIOLA drůbeží speciality

Objevte LUKROM

RACIOLA Uherský Brod, s.r.o.

Společnost RACIOLA Uherský Brod, s.r.o. zabývá porážkou a zpracováním kuřat, lehkých slepic a výrobou drůbežích uzenin a specialit. Je vlastněna společností LUKROM, ze které je zajišťován pravidelný tok živé drůbeže. 

RACIOLA Uherský Brod, s.r.o., je jednou ze společností skupiny LUKROM, podnikající v oblasti agrokomplexních služeb a potravinářství.

Jsme si vědomi neustále se zvyšujících požadavků na zajištění komplexnosti, dostupnosti a kvality služeb i servisu poskytovaného našim zákazníkům. Proto vedení společnosti přijalo a vyhlásilo politiku, která z těchto požadavků vychází. Zavázali jsme se podporovat rozvoj všech aktivit, směřující ke stálému zvyšování kvality práce i produktů a poskytovaných služeb s ohledem na ochranu životního prostředí a sociální odpovědnosti.

OBJEVTE CHUŤ ČESKÉHO KUŘECÍHO

 

Nabídka služeb a produktů

V nabídce naleznete celou mraženou i chlazenou drůbež a kuřecí díly.

Výrobky jsou dodávány do obchodních řetězců, velkoobchodů, maloobchodních sítí a gastro segmentu. V našem regionu můžete navštívit síť podnikových prodejen v Uherském Brodě a Veselí nad Moravou.

Ochrana oznamovatelů

Vnitřní oznamovací systém společnosti RACIOLA Uherský Brod, s.r.o.

V souladu se Zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, který nabyl účinnosti dne 01.08.2023, zavedla společnost RACIOLA Uherský Brod, s.r.o. vnitřní oznamovací systém (dále jen VOS) k podávání, vyřizování a prošetřování oznámení, na které se citovaný zákon vztahuje.

Od 1. 8. 2023 je možné podávat oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, které má znaky trestného činu, má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, porušuje zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“) nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vyjmenovaných v § 2 odst. 1 výše uvedeného zákona.

Současně se zavedením VOS byla určena tzv. Příslušná osoba, odpovědná za příjem, posuzování a prošetřování přijatých oznámení a za komunikaci s oznamovatelem. 

Příslušnou osobou ve společnosti RACIOLA Uherský Brod, s.r.o. je určen JUDr. Tomáš Pavlíček.

Příslušná osoba přijímá oznámení písemně nebo ústně, a to telefonicky nebo prostřednictvím systému hlasových zpráv. Na žádost oznamovatele přijme příslušná osoba oznámení osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. Nelze-li lhůtu dodržet z důvodů na straně oznamovatele, poznamená příslušná osoba tuto skutečnost do spisu.

  • telefonicky na telefonním čísle: +420 724 736 227;
  •  e-mailem na e-mailové adrese: tomas.pavlicek@lukrom.cz;
  •  písemně na adrese: JUDr. Tomáš Pavlíček, LUKROM, spol. s r.o., Lípa 81, PSČ  763 11;
  •  ústně do protokolu na adrese: LUKROM, spol. s r.o., Lípa 81, PSČ  763 11.

 

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti ČR

V případě, že se daného oznamovatele netýká VOS společnosti nebo se oprávněný oznamovatel rozhodne své oznámení řešit mimo VOS společnosti, lze oznámení podat prostřednictvím centrálního oznamovacího systému spravovaného Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Odkaz:   https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

 

>>> ÚPLNÉ ZNĚNÍ DOKUMENTU

nahoru