Tozos spol. s.r.o.

Objevte LUKROM

TOZOS spol. s r.o.

Společnost TOZOS spol. s r.o. byla začleněna v roce 2010 do skupiny LUKROM. Společnost se zabývá rostlinnou výrobou, živočišnou výrobou a jako jediná ve skupině LUKROM provozuje bioplynovou stanici.

Rostlinná výroba

Podnik hospodaří na výměře 1 800 ha, z toho obilniny a víceletky zabírají 1272 ha a louky 528 ha. Převážnou část rostlinné produkce tvoří kukuřice na siláž, která je určena nejen jako krmivo pro dojnice, ale ve stejné míře je využívána pro chod bioplynové stanice.

Dále významné zastoupení v rostlinné výrobě má pšenice ozimá, řepka a částečně i ječmen. Trávy jsou senážovány, a to minimálně 2x ročně, a tím tvoří podstatnou část krmivové základny pro dojnice.

Živočišná výroba

Živočišná výroba je zastoupena chovem dojného skotu černého holštýnského plemene v počtu cca 440 ks dojnic základního stáda. Pro obrat vlastního stáda se chová 200 ks jalovic. Na farmě je realizován drobný prodej mléka ze dvora. Celková roční dodávka mléka do mlékárny se pohybuje kolem 4 175 tis. litrů mléka.

Bioplynová stanice

Nejmladším projektem je provoz bioplynové stanice. Ta začala vyrábět a dodávat první kilowathodiny do veřejné sítě v roce 2008. Bioplynová stanice zpracovává kejdu a siláž. Dosahuje výkonu až 750 kw.

Ochrana oznamovatelů

Vnitřní oznamovací systém společnosti TOZOS spol. s r.o.

V souladu se Zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, který nabyl účinnosti dne 01.08.2023, zavedla společnost TOZOS spol. s r.o. vnitřní oznamovací systém (dále jen VOS) k podávání, vyřizování a prošetřování oznámení, na které se citovaný zákon vztahuje.

Od 1. 8. 2023 je možné podávat oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, které má znaky trestného činu, má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, porušuje zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“) nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vyjmenovaných v § 2 odst. 1 výše uvedeného zákona.

Současně se zavedením VOS byla určena tzv. Příslušná osoba, odpovědná za příjem, posuzování a prošetřování přijatých oznámení a za komunikaci s oznamovatelem. 

Příslušnou osobou ve společnosti TOZOS spol. s r.o. je určen JUDr. Tomáš Pavlíček.

Příslušná osoba přijímá oznámení písemně nebo ústně, a to telefonicky nebo prostřednictvím systému hlasových zpráv. Na žádost oznamovatele přijme příslušná osoba oznámení osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. Nelze-li lhůtu dodržet z důvodů na straně oznamovatele, poznamená příslušná osoba tuto skutečnost do spisu.

  • telefonicky na telefonním čísle: +420 724 736 227;
  •  e-mailem na e-mailové adrese: tomas.pavlicek@lukrom.cz;
  •  písemně na adrese: JUDr. Tomáš Pavlíček, LUKROM, spol. s r.o., Lípa 81, PSČ  763 11;
  •  ústně do protokolu na adrese: LUKROM, spol. s r.o., Lípa 81, PSČ  763 11.

 

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti ČR

V případě, že se daného oznamovatele netýká VOS společnosti nebo se oprávněný oznamovatel rozhodne své oznámení řešit mimo VOS společnosti, lze oznámení podat prostřednictvím centrálního oznamovacího systému spravovaného Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Odkaz:   https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

 

>>> ÚPLNÉ ZNĚNÍ DOKUMENTU

Kontakty

TOZOS, spol. s r.o.

 

Jednatel podniku:

Robert Hába
tel.: +420 558 694 271
robert.haba@lukrom.cz

Ředitel:

Radek Stejskal
mob.: +420 724 623 363
radek.stejskal@lukrom.cz

Ekonomické oddělení:

Dagmar Hlisnikovská
mob.: +420 724 623 378
dagmar.hlisnikovská@lukrom.cz

PŘEHLED VŠECH KONTAKTŮ podniku TOZOS, spol. s r.o.

nahoru