O NÁS

Objevte LUKROM

Představení společnosti

 

  

 

N A  P O Č Á T K U  bylo hlavní prioritou obchodování se zemědělskými komoditami. Společnost LUKROM, spol. s r.o., jejíž vznik se datuje od roku 1991, však začala během svého vývoje nabízet veřejnosti komplexní zemědělský servis.  

Společnost založili Ing. Zdeněk Červenka a dnes již bývalý společník Ing. Jaroslav David. Její název i po třech dekádách odkazuje k městům Luhačovice a Kroměříži. Z prapůvodní touhy po vlastním podnikání a realizaci nápadů vyrostla v průběhu tří dekád společnost, která patří k nejstabilnějším a nejprogresivnějším zaměstnavatelům (nejen) na Moravě. V současné době zde pracuje až 700 zaměstnanců.  

 

LUKROM se řadí mezi rodinné společnosti a na vedení se v současnosti podílí již druhá generace Červenků. Majitelem je Zdeněk Červenka a dva nejstarší synové Zdeněk a Ondřej působí ve společnosti jako jednatelé. Druhý jmenovaný zastává také pozici ekonomického ředitele. Nejmladší syn Štěpán pak pracuje v managementu prvoligového fotbalového klubu FC Zlín a.s., který taktéž spadá do holdingu LUKROMU.   

 

 

 

L U K R O M   V  S O U Č A S N O S T I  disponuje s šesti samostatnými divizemi; rostlinnou vertikálu představuje divize agrochemie a zemědělské komodity, které se soustředí na poskytování služeb rostlinné výroby. Živočišná vertikála pak zahrnuje výrobu krmných směsí a služby živočišné výroby.

Nezbytnou součástí společnosti je divize zemědělské techniky a mechanizace živočišné výroby, která nabízí širokou škálu předních zemědělských značek.

FINANCOVÁNÍ má na starosti divize ekonomicko-právní, která také zabezpečuje chod po stránce účetní, právní, ekonomické a marketingové.

Společnost LUKROM, spol. s r.o. za dobu svého působení vytvořila nebo kapitálově vstoupila do společností, které se zabývají zemědělskou prvovýrobou či poskytují služby na agrárním trhu. Prostřednictvím těchto aktivit je postupně vytvářena skupina LUKROM.

 

LUKROM v roce 2021 oslavil významné 30-tileté jubileum. 

Zajímá Vás jaká byla cesta naší společnosti?
Klikněte na logo níže

 

P R O F I L  S P O L E Č N O S T I  2 0 2 3 

C O M P A N Y  P R O F I L E  2 0 2 3 

Pracovní příležitosti

Zemědělství jako životní styl a poslání. Buďte toho součástí a staňte se členem LUKROM týmu.

 

V tuto chvíli nenabízíme žádné volné pozice. 

Etický kodex

ZÁKLADNÍ ZÁSADY FIREMNÍ KULTURY


Etický kodex společnosti je prohlášením zásad a hodnot, na nichž společnost staví a který má za cíl vytvářet a chránit. Zemědělská společnost LUKROM, spol. s r.o. si je vědoma svého významu pro životní prostředí, společenství a celkové zdraví společnosti.. Tento etický kodex je platný v plném rozsahu pro členy orgánů společností, všechny zaměstnance společností holdingu LUKROM v pracovně-právním poměru, agenturní zaměstnance a osoby oprávněné činit jakákoliv jednání jménem obchodních společností (dále jen „zaměstnanec“).

Jednou z částí Etického kodexu je pojem integrita, která se obecně chápe jako úroveň etiky a důvěryhodnosti společnosti. Charakterizuje úroveň vztahu společnosti ke všem jejím obchodním partnerům, spolupracovníkům, akcionářům a veřejnosti, která dále formuje vystupování, jednání a chování jejich zaměstnanců v každodenní práci.

 

 • Chování v souladu s právními a interními předpisy a etickými pravidly

Dodržovat právní předpisy patří k hlavním zásadám holdingu LUKROM. Všichni zaměstnanci jsou povinni jednat v souladu s právem a dbát, aby nedocházelo k jeho porušování.

Zaměstnanci dodržují nejen právní předpisy, ale také interní předpisy holdingu LUKROM a příslušných společností (pracovní povinnosti zaměstnanců, požární ochrana, bezpečnost práce, nakládání s chemickými látkami, prevence závažných havárií, opatření při zacházení s výpočetní technikou a daty, hlášení mimořádných událostí a další interní předpisy).

Patří sem také dodržování pravidel etického chování (Etického kodexu) a praxi uplatňovanou u zaměstnavatele i v rámci holdingu LUKROM. Všichni zaměstnanci musí vzít v úvahu i disciplinární a jiné důsledky, které by vznikly porušením povinností, zákona apod.

 

 • Veřejný obraz holdingu LUKROM a odpovědnost za něj

Zaměstnanec by měl přispívat k prosperitě společnosti, dodržovat základní etické hodnoty společnosti, morálky a důstojnosti, zachovávat loajalitu jak společnosti, tak vedení, které ji reprezentuje. Zaměstnanec by se měl podílet na vytváření příjemného pracovního prostředí a soudržného kolektivu schopného kvalitní týmové práce. Ctít tradiční morální hodnoty – respekt, úcta, ohleduplnost, pokora, důvěryhodnost, odpovědnost, profesionalita, pozitivní myšlení, integrita. 

Každý zaměstnanec a jiné osoby pracující v právním vztahu ke společnostem koncernu musí respektovat, že pro krizovou komunikaci nebo k vyjádřením pro média, případně v rámci sociálních sítí jsou určeny osoby - pověření zaměstnanci, tak, aby nedocházelo ke zkreslení poskytovaných informací a nebyl narušován oprávněný zájem nejen celého holdingu LUKROM, ale i jeho dceřiných společností.

Zaměstnanec by se měl zdržet všech projevů (i soukromých) poškozujících oprávněný zájem společnosti. Majetek a služby ve vlastnictví společnosti LUKROM slouží výhradně na podporu plnění našich pracovních povinností a ve prospěch naší společnosti. Opatrujeme a chráníme veškerý firemní majetek a vybavení. Jednáme v nejlepším zájmu firmy a nevyužíváme majetek, informace ani vlastní pozice v holdingu k osobnímu obohacení.

Zaměstnanec musí být opatrný při používání sociálních sítí a komunikačních prostředků i v soukromých aktivitách a zabránit předání důvěrných informací, jako i informací, které by mohly být chápany jako urážlivé, poškozující, ponižující, resp. pomluva vůči jednotlivcům nebo společnosti. Musí také dbát na předpisy v oblasti ochrany osobních údajů při zveřejňování příspěvků.

Cílem holdingu LUKROM je zamezit neadekvátnímu chování, které by mohlo společnosti koncernu nebo holdingu jako celek poškodit na veřejnosti, ve vztahu k veřejným institucím a obchodním partnerům.

 

 • Vzájemný respekt, poctivost a integrita

Společnosti holdingu LUKROM zajišťují rovné a nediskriminační podmínky pro zaměstnance bez rozdílu věku, rasy, národnosti, náboženství, pohlaví nebo hendikepu.

Dále netolerují násilí, výhrůžky, urážky, zastrašování, sexuální obtěžování, jakékoliv útoky a agresivní chování, chování vytvářející nepřátelskou atmosféru či jiné nevhodné chování na pracovišti

Respektují lidskou důstojnost, soukromí a osobní práva každého jednotlivce a prosazují týmovou spolupráci s ochotou sdílet informace a poznatky.

Společnost podporuje zásadu rovných příležitostí a klade důraz na osobní růst zaměstnanců.

Společnosti holdingu LUKROM poskytují spolehlivé informace a netolerují předkládání nepravdivých, či zkreslených informací, informací vytržených z kontextu, zatajení podstatných skutečností nebo jiné nepoctivé jednání a manipulace.

 

 • Vedení, odpovědnost a kontrola vedoucích zaměstnanců

Kultura etického chování začíná u vrcholového vedení společnosti. Všichni členové orgánů, manažeři a vedoucí pracovníci jdou příkladem a vytvářejí prostředí a kulturu v rámci společnosti, mají důkladnou znalost pravidel a zajišťují jejich implementaci a dodržování v praxi. Chování vedení společnosti je eticky příkladné, poctivé, přímé a odpovědné, jak vůči zaměstnancům, tak vůči partnerům, dodavatelům a veřejnosti.

Vedoucí zaměstnanec zodpovídá za svěřené zaměstnance ve smyslu organizačních a pracovněprávních předpisů a dbá na jejich vzdělávání.

Odpovědnost vedoucích pracovníků nezbavuje zaměstnance jejich vlastní odpovědnosti při plnění pracovních povinností. Vedoucí pracovník vytváří pozitivní atmosféru, zvládá krizové situace, inspiruje tým, jde příkladem, motivuje své podřízené. 

 

ZÁSADY VE VZTAHU K OBCHODNÍM PARTNERŮM A TŘETÍM SUBJEKTŮM

Budujeme s partnery dlouhodobé vztahy založené na vzájemné důvěře a partnerství, jednáme profesionálně.

Hledáme postupy, metody a způsoby, jak co nejlépe, v nejvyšší kvalitě a dohodnutém termínu vyhovět požadavkům našich partnerů.

Chráníme soukromí našich partnerů a zákazníků, s jejich osobními údaji nakládáme v souladu se zákonem.

 

OSTATNÍ ZÁSADY

 

 1. 1.    Odpovědnost vůči životnímu Prostředí
 • Zavazujeme se k udržitelným zemědělským praktikám, které minimalizují negativní dopady na půdu, vodu a vzduch.

 

 • Chráníme a podporujeme biodiverzitu, minimalizujeme používání chemických hnojiv a pesticidů a preferujeme organické metody.

 

 • Priorita společnosti je šetrný přístup k přírodě a ochrana a zlepšování životního prostředí

 

2. Etický postoj ke zvířatům

 • Důstojnost Zvířat: Zajímáme se o pohodu zvířat a zavazujeme se k jejich humánnímu zacházení v souladu s příslušnými normami a zákony.

 

 • Opatření pro Dobré Chování: Přijímáme opatření k zajištění dostatečných životních podmínek a přístupu k potravě, vodě a odpočinku pro zvířata na našich farmách.

 

4. Transparentnost a Integrita

 • Transparentnost: Poskytujeme otevřené informace o našich zemědělských praktikách a aktivitách, aby bylo možné zajistit důvěru našich zákazníků a společenství.

 

 • Integrita: Chováme se s integritou a odpovědností v každodenních operacích a obchodních rozhodnutích.

 

5. Neustálé Zlepšování

 • Inovace a Vzdělávání: Podporujeme inovace ve prospěch udržitelnosti a průběžně se vzděláváme o nových metodách a technologiích v oblasti zemědělství.

 

 • Monitoring a Hodnocení: Pravidelně monitorujeme a hodnotíme dopady našich činností na životní prostředí, zvířata a společnost, a přijímáme opatření k neustálému zlepšování.

  

,,Vize spojuje lidi v rámci organizace. Propojuje to, co lidí dělají a co je pro ně důležité, s tím, čeho chce dosáhnout organizace. Každý ve firmě musí vizi znát a také ji cítit, že je součástí, má-li dojít naplnění“ (lan McDermott)

 

 

Ekologie ve společnosti

ZELENÝ MARKETING je pro nás velmi zajímavý a smysluplný. Pro hodně firem se tento pojem stal módním a asi nikde nemůže být uplatňován stoprocentně. Zelený přístup je však o jednotlivých vylepšeních. Postupně objevujeme další možnosti, aby reklamní předměty byly přijatelné pro naši planetu, obnovitelné i praktické a aby je každý obdarovaný s chutí užíval. Vnímáme výhody i nevýhody tohoto zaměření. Jdeme krok za krokem. Ale proč to děláme? No přece proto, že našlapujeme lehce po Zemi. Zveme vás na tuto procházku s námi..

   

 

Green marketing, pojďme myslet „zeleně“

Učit se rozumět přírodě a chránit ji není pro všechny prioritou, ale nás to baví a především cítíme, že je to potřeba. 

Naším tématem se stala ekologie a začali jsme zcela přirozenými věcmi, jako je spuštění třídění odpadu na jednotlivých střediscích. Vytvořili jsme projekt na výsadbu stromů, který započne letos na podzim. Bez stromů si už dnes život v našem okolí dokáže představit jen málokdo. Význam zeleně totiž zdaleka není jen estetický. Stromy čistí vzduch, dýchají pro nás a dovedou člověku vrátit sílu, duševní zdraví, pohodu i krásu.

 

Ochrana oznamovatelů

Vnitřní oznamovací systém společnosti LUKROM, spol. s r.o.

V souladu se Zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, který nabyl účinnosti dne 01.08.2023, zavedla společnost LUKROM, spol. s r.o. vnitřní oznamovací systém (dále jen VOS) k podávání, vyřizování a prošetřování oznámení, na které se citovaný zákon vztahuje.

Od 1. 8. 2023 je možné podávat oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, které má znaky trestného činu, má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, porušuje zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“) nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vyjmenovaných v § 2 odst. 1 výše uvedeného zákona.

Současně se zavedením VOS byla určena tzv. Příslušná osoba, odpovědná za příjem, posuzování a prošetřování přijatých oznámení a za komunikaci s oznamovatelem. 

Příslušnou osobou ve společnosti LUKROM, spol. s r.o. je určen JUDr. Tomáš Pavlíček.

Příslušná osoba přijímá oznámení písemně nebo ústně, a to telefonicky nebo prostřednictvím systému hlasových zpráv. Na žádost oznamovatele přijme příslušná osoba oznámení osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. Nelze-li lhůtu dodržet z důvodů na straně oznamovatele, poznamená příslušná osoba tuto skutečnost do spisu.

 • telefonicky na telefonním čísle: +420 724 736 227;
 •  e-mailem na e-mailové adrese: tomas.pavlicek@lukrom.cz;
 •  písemně na adrese: JUDr. Tomáš Pavlíček, LUKROM, spol. s r.o., Lípa 81, PSČ  763 11;
 •  ústně do protokolu na adrese: LUKROM, spol. s r.o., Lípa 81, PSČ  763 11.

 

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti ČR

V případě, že se daného oznamovatele netýká VOS společnosti nebo se oprávněný oznamovatel rozhodne své oznámení řešit mimo VOS společnosti, lze oznámení podat prostřednictvím centrálního oznamovacího systému spravovaného Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Odkaz:   https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

 

ÚPLNÉ ZNĚNÍ DOKUMENTŮ VOS KE STAŽENÍ

 

KONTAKTY

Mateřská společnost

LUKROM, spol. s r.o.

Lípa 81, PSČ 763 11

IČ: 181 88 281
DIČ: CZ18188281

Tel./Fax: +420 577 157 101
E-mail: info@lukrom.cz

Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 1504

Generální ředitel a majitel společnosti:
Zdeněk Červenka

Asistentka:
Simona Dobnerová
Tel: +420 577 157 109
simona.dobnerova@lukrom.cz

 

nahoru